నేను సైతం – Nenu Saitham

The most serendipitous discovery which I made, despite all my training in STEM, was actually in language. Although it wasn’t a fact that the world didn’t know, it really provided me and some my friends that ‘Eureka!’ moment.

We had a poem titled ‘బాటసారి’ by Sri Sri in one of our textbooks. I, along with some of my friends had the habit of reciting poems in the tune of film songs for easy memorization and was looking for the right melody for this one. I don’t know how exactly but I suddenly realized that this poem fits incredibly well with a song from the then recently released film ‘ఠాగూర్’, which led me to conclude that…perhaps ‘నేను సైతం’ was written by Sri Sri himself (Aha!). In fact, both are extracts from ‘మహాప్రస్థానము‘ and it really isn’t a coincidence that both poems have the same tempo.

However, the song in ఠాగూర్ takes only the first three lines from this epic poem and is in fact based on Sirivennela Sitaramasastri‘s magnum opus in Rudraveena (If you haven’t yet watched the movie, do it. NOW!) which also borrowed only a few lines. Don’t mistake this for a blatant rip-off as Chiranjeevi himself had requested Suddala Ashok Teja to write a song based on those very lyrics, which Megastar claims are one of his all-time favourite.

నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను
నేను సైతం భువనఘోషకు వెర్రిగొంతుకవిచ్చి మ్రోశాను

సైతము = also
ఆహుతి = offering (usually to fire)
సమిధ = firewood
ఘోష = sound
అశ్రువు = teardrop

ప్రపంచాగ్ని and భువనఘోష – Can you point out the సమాసము category?

‘Even I gave myself as fuel to the world’s fire. Even I shed a teardrop for the world’s rain. Even I lent my voice to bearing the noise of the world’

అగ్నినేత్ర మహోగ్రజ్వాలా దాచినా ఓ రుద్రుడా
అగ్నిశిఖలను గుండెలోనా అణచినా ఓ సూర్యుడా
పరశ్వధమును చేతబూనిన పరశురాముని అంశవా
హింసనణచగ ధ్వంసరచనలు చేసినా ఆచార్యుడా
మన్నెంవీరుడు రామరాజు ధను:శ్శంఖారానివా
భగత్ సింగ్ కడసారి పలికిన ఇంక్విలాబ్ శబ్దానివా

ఉగ్రము = furious
పరశ్వధము = battle axe (Parasurama’s weapon of choice)
బూనిన – is colloquial for ‘wielding’. I don’t think it is recognized and haven’t found its entry in dictionaries.
కడసారి = last time
It might be worthwhile to read this and this too.

‘Are you the Shiva (purists would argue saying this is the deity who is the result of the fusion between Agni, who is also known as Rudra and Shiva, who is symbolized using the eye) who has hidden within himself the furious fire of the flaming eye?’
‘Are you the Sun who suppresses flames within his heart?’
‘Are you a part of Parasurama and have wielded the axe once again?’
‘Are you the prophet who created destruction by not resorting to violence?’
‘Are you the sound made by the bow (compared with the war cry of a conch) of Alluri Sitaramaraju?’
‘Are you the ‘Inquilab’ which was uttered by Bhagat Singh for the last time?’

అక్రమాలను కాలరాసే ఉక్కుపాదం నీదిరా
లంచగొండుల గుండెలో నిదురించు సింహం నీవురా
ధర్మదేవత నీడలో పయనించు యాత్రే నీదిరా
కనులు గప్పిన న్యాయదేవత కంటి చూపైనావురా
సత్యమేవ జయతె కే నిలువెత్తు సాక్ష్యం నీవురా
లక్షలాది ప్రజల ఆశాజ్యోతివై నిలిచావురా

ఉక్కుపాదం = iron heel, a torture device

‘You are the iron heel which will erase irregularity from the face of history. You are the lion which sleeps within the hearts of the corrupt. Yours is a journey which is within the shadows of the Goddess of virtue and you have become the eyesight of the blindfolded Lady Justice. You are the conclusive evidence for ‘Satyameva Jayate’ (it sounds like జగతి, but I feel the above lyrics fit better) and have stood as the flame of hope for innumerable people’.

Advertisements

4 thoughts on “నేను సైతం – Nenu Saitham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s